Psykosocial arbetsmiljö

av Margareta Carlsson

Marguerite på en äng

Varför är det viktigt med arbetsmiljö?

Ett hållbart arbetsliv där ingen slits ut fysiskt eller psykiskt i förväg. Det gynnar alla: individ, organisation och samhälle. Med ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser kan vi ta oss dit.
Ur rapporten ”Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv. Handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet”, Ds 2001:28, som Regeringskansliet och Näringsdepartementet givit ut

Rapporten kom ut för tolv år sedan men den här hållningen är lika relevant nu som då.

Ingen av oss vill förtidspensioneras vid 45 års ålder för att vår kropp eller vårt psyke har slitits ut, något som inte bara påverkar vår arbetsförmåga utan hela vårt fortsatta liv. Vi behöver alla ta ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö både för oss själva och för varandra.

Det har varit en hel del diskussioner kring hur länge vi behöver jobba innan vi går i pension för att få ekonomi i hela samhällsstrukturen. Arbetsmiljön är en viktig faktor rent samhällsekonomiskt. När vi arbetar bidrar vi med att betala skatt. När vi inte arbetar behöver vi bidrag i stället, t.ex. föräldrapenning, sjukpenning, pension. Vår konsumtion brukar också vara större när vi arbetar, vilket innebär att vi betalar mer moms som också är pengar in i statskassan. Det är inte så mycket svårare än så. Om vi ska få ihop det så behöver vi få in de pengar som ska ut till annat, gärna mer så att vi går lite plus och kan investera.

Så arbetsmiljön är viktig. Och innebär stora möjligheter för den som vill titta på arbetsmiljöarbetet med de glasögonen. Här finns massor att göra som utvecklar både verksamheten och individerna i den - för ökad effektivitet och lönsamhet. Kul är det också - för visst är det väl kul att tillsammans bestämma om hur vi vill ha det på jobbet?

Hur stor del av arbetsmiljön är den psykosociala arbetsmiljön?

Det är en bra fråga att fundera över en stund.

I Arbetsmiljölagen (se http://www.av.se/lagochratt/aml/) pekar man på att arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet inkl. tekniska, fysiska, arbets-organisatoriska, sociala faktorer samt arbetets innehåll. I andra kapitel om ”Arbetsmiljöns beskaffenhet” så ser man tydligt hur den psykosociala arbetsmiljön är en lika stor del som den fysiska.

Psykosocial arbetsmiljö inkluderar såväl individen och gruppen som organisationen. När det gäller individen så har man att tänka på faktorer som t.ex. självbild, behov, motivation, stress och reaktionsmönster. När det gäller gruppen så har man att tänka på gruppdynamik och exempelvis konflikter, mobbning och trakasserier. När det gäller organisationen så är t.ex. faktorer som strukturer, processer, normer och kultur betydelsefulla.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet (läs mer i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete) ska hänsyn tas och arbete göras kring såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Idag har vi mer ohälsa bland befolkningen som har med psykosociala faktorer att göra än fysiska så det blir ett allt viktigare område att förstå sig på och arbeta med. Vi har i många år arbetat bra med den fysiska arbetsmiljön och därmed också fått ner ohälsotalen. Nu om någonsin är det dags att vi tar den psykosociala arbetsmiljön på allvar och jobbar lika medvetet på det området.

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Psykosocial arbetsmiljö inkluderar:

 • trivsel
 • veta sin roll i företaget, egen insats i förhållande till helheten
 • påverkan på egen arbetssituation
 • meningsfullhet och målsättningar i arbetet
 • samtal, återkoppling, kritik 
 • mellanmänskliga kontakter, gemenskap, kamratskap
 • professionalitet på jobbet 
 • information/kommunikation
 • öppenhet, förtroende, tolerans, respekt, lyhördhet 
 • ledarskap och tydlig struktur 
 • variation 
 • utnyttja sin begåvning, potential 
 • ta ansvar, fatta beslut
 • utveckling av kunskaper och personligt
 • fysiska förutsättningar (lokaler etc.)
 • lön och arbetstid

Hur lite/mycket av ovanstående man har och hur väl det fungerar kopplat till individen, gruppen och organisationen påverkar den psykosociala arbetsmiljön.

Organisationer består av människor. Människor har många likheter sinsemellan men också väldigt många olikheter. Vi bär alla på olika identitet, driv- och bromskrafter, erfarenheter, kunskaper, egenskaper, värderingar, moral…

Enda sättet att undvika kulturkrockar är att enkelrikta stora delar av befolkningen.
(Stig Johansson, aforistiker, publicerad i bl.a. Sydsvenska Dagbladet och Kvällsposten)

Vilka är de psykosociala riskfaktorerna?

Riskfaktorer när det gäller den psykosociala arbetsmiljön är

 • tidspress, tempoökning, överbelastning
 • komplexitet, svårighetsgrad
 • lågt inflytande, upplevd brist på egen kontroll
 • ensidigt, monotont arbete
 • osäkerhet i roll och kompetens, otydlig organisation
 • stress och oro, t.ex. för förändringar, otrygghet, misstro mot ledning
 • kränkande särbehandling – ex. mobbing, sexuella trakasserier
 • brister i samarbete, konflikter
 • ensamhet
 • hot, våld och/eller olycksfall
 • oregelbundna arbetstider - skiftarbete

Det här är alltså också områden som är sådana man ska tillbuds- och olycksfallsrapportera när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Svårigheten ligger i bedömningarna. Exempel: när är överbelastningen så stor att den är att se som ett tillbud, som i förlängningen kan leda till olycksfall eller ohälsa? Ja, om man ens reflekterar över frågan så är belastningen så stor att den är att se som tillbud och ska rapporteras, menar jag. Det är för att det finns en större del "bedömning" i psykosocial arbetsmiljö än i den fysiska arbetsmiljön som är anledningen till att vi så gott som inte alls tillbudsrapporterar psykosocial arbetsmiljö, gissar jag. Samtidigt är det kanske också anledningen till att det är just de psykosociala faktorerna som numera leder ohälsostatistiken?

Kommunikation, stress och konflikter har stor påverkan på den psykosociala arbetsmiljön och behöver man som chef (och gärna även som arbetsmiljö-/skyddsombud) se till att man har extra kunskap om för att kunna vara vaksam på och hantera på ett bra sätt.

Vad innebär det att som chef ta ansvar för arbetsmiljön?

Att som chef ta ansvar för arbetsmiljön innebär att

 • lägga in arbetsmiljöutbildning i all chefsutbildning
 • ha tillräckliga kunskaper om lagar och föreskrifter för branschen
 • vara införstådd med företagets arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning
 • samverka med lokal ”motpart” (amo/sko) kring arbetsmiljön
 • förmedla arbetsmiljö-/skyddsregler till de egna medarbetarna
 • ha med arbetsmiljöfrågorna på dagordningen vid möten med medarbetare
 • ha med arbetsmiljön som inslag i medarbetarsamtalen
 • genomföra skyddsronder och personalenkäter
 • initiera riskbedömningar inom det egna ansvarsområdet
 • reagera och fastställa handlingsplan med förbättringsåtgärder när brister eller problem i arbetsmiljön uppdagas
 • skaffa kunskap om chef- och ledarskap

Proaktivt ledarskap när det gäller den psykosociala arbetsmiljön innebär

 • få in ”mjuka värden” i ledarskapspolicyn
 • se till att ha grundläggande kunskaper i organisationsteori för att kunna planera och granska egen arbetsgrupp
 • säkerställa bra introduktion till nyanställda/inhyrda
 • kontinuerligt övervaka stämningen mellan medarbetare och grupper
 • direkt initiera samtal när medarbetare visar tecken på ändrat beteende
 • samtala med medarbetare under och efter ev. sjukdom/annan frånvaro
 • uppmuntra medarbetare till hälsovårdande aktiviteter
 • se till att ha kunskaper om mänskligt beteende

Den nedersta punkten, att ha kunskaper om mänskligt beteende, innefattar i sin tur:

 • människors olikheter
 • människors motivation och driv- och bromskrafter
 • grupprocesser och grupputveckling
 • intressemotsättningar, meningsskiljaktigheter och konflikthantering
 • stress och stresshantering
 • kränkande särbehandling
 • förändringsarbete och –reaktioner
 • krishantering

Människokärlek är moralens väsen, människokunskap är klokhetens väsen.
(Konfucius, 555-479 f.Kr, kinesisk filosof och religionsstiftare)

Vart ska man börja?

Arbetsmiljö är ett stort och brett område. Psykosocial arbetsmiljö är ett stort och brett område. Det är en bra start att ta reda på vad det är man behöver kunna – både som chef och som arbetsmiljö-/skyddsombud. Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se) ger mycket information. Om man saknar utbildning på området så ska man se till att gå en grundkurs i arbetsmiljö också, vilket ger kött på benen kring vad det är man behöver kunna själv och/eller ha koll på att andra omkring en kan.

Följande föreskrifter (s.k. AFS:ar) ska man ögna igenom så att man har koll på den psykosociala arbetsmiljön:

 • AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
 • AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering
 • AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning
 • AFS 2012:02 Belastningsergonomi
 • AFS 1982:03 Ensamarbete
 • AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd
 • AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet
 • AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön
 • AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön

När det gäller minderåriga i arbete gäller särskilda regler som står att läsa om i AFS 2012:03 Minderårigas arbetsmiljö. Även andra föreskrifter är viktiga för den psykosociala arbetsmiljön, beroende av vilket arbete man har och i vilken bransch man verkar. Exempel: AFS 1998:05 handlar om Arbete vid bildskärm, och det sätt på vilket det organiseras påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Ta därför för vana att ögna igenom listan med AFS:ar på Arbetsmiljöverkets hemsida och se vad som finns. Väljer man att få dem i nummerordning så tar det inte mer än någon minut att läsa igenom listan med rubriker på de olika föreskrifterna.

Hur arbetar jag med dessa frågor – vad erbjuder Atheragram Structura?

Atheragram Structura, dvs. jag, arbetar med ledarskaps- och organisationsutveckling. Arbetsmiljön är en ständigt närvarande följeslagare, i synnerhet den psykosociala. Att odla ett gott ledarskap, säkra att visioner och strategier även innefattar dessa frågor, utveckla kompetens på områden som kommunikation, prestation, effektivitet, värdegrund, kultur och krishantering och öka den mänskliga mognaden i organisationer är delar av mitt dagliga arbete liksom att bidra till att organisationen, strukturerna och processerna främjar en frisk organisation. Detta gör jag genom att utbilda i psykosocial arbetsmiljö, coacha chefer och ledare kring kommunikation och prestationer, arbeta tillsammans med ledningsgrupper kring företagskultur och hålla seminarium kring personlig mognad.

Funderingar? Varmt välkommen att kontakta mig på telefon 070-722 37 34 eller mejla .


Välkommen att dela inlägget:


Tillbaka

Lägg till en kommentar

Nyhetsbrev

Vill du få gratis information om nyheter, aktiviteter m m kring Atheragram Structura?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skriva in din e-postadress.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.


Andra inlägg...