Margareta Carlsson

Tjänster - uppdragsområden

Jag genomför uppdrag inom dessa områden:

Chefsstöd

Hantera utmaningar, förändringsarbete, nyskapande – var klok och stark

Mer om Chefsstöd

För dig som chef och ledare kretsar vardagen kring verksamheten, uppdraget, ansvaret, prioriteringar, förändringsarbete och kommunikation. I detta inkluderas ledning av normer, värderingar, beteenden och resultat. Du odlar visioner, skapar meningsfullhet och tar fram riktlinjer för hur organisationen ska verka och utvecklas. Dessutom ansvarar du för att styra, leda, träna, fördela och prioritera arbetet i organisationen och du ska fatta kloka beslut. Det är många bitar i pusslet…

När alla delar i pusslet faller på plats och man har flyt, då är jobbet som chef som allra roligast!

Det är ofta ensamt i rollen som företagsledare och chef. Du ställs ibland inför svåra beslut och nya, kanske obekväma, situationer. Även om du omger dig med eller verkar i en ledningsgrupp så är det inte alltid fungerande att lyfta alla dina frågeställningar där.

Att ha en utomstående kompetent samtalspartner utan egenintresse i din verksamhet är både ett bra stöd och en nyttig utmaning i vardagen och i utvecklingen av dig själv och din organisation. En utomstående partner som objektivt lyssnar, ifrågasätter och bidrar med andra perspektiv. En sådan partner finner du i mig.

Ett samtal bort. Ring mig!


Chef- och ledarskapsutveckling

Öka kompetens, prestation, självaktning, effektivitet – häng med och var på topp

Mer om Chef- och ledarskapsutveckling

I chefsrollen idag är man både chef, ledare och tränare och ledarskapet är flerdimensionellt med kontakter med många olika typer av intressenter. Kraven är höga och kompetens behövs inom många olika områden, exempelvis verksamhet, omvärld, strategi och relationer. Du ska hantera visioner, sätta mål, formulera strategier, driva verksamhet effektivt och med god lönsamhet och samtidigt odla en företagskultur som gynnar och utvecklar verksamheten. Du ska ta ställning, fatta beslut och hantera alla de olika dilemman som uppstår i din vardag och vid större händelser.

Ingen av oss kan allt och en del av ledarskapet är att omge sig med andra organisationer och individer att samverka med för att just få tillgång till den kompetens som krävs och själv öka sin styrka på olika områden för att bli en så bra chef och ledare som man har möjlighet att vara. Det är en viktig del av att vara chef att hålla sig ajour och fortlöpande arbeta med sin egen professionella och personliga utveckling.

Jag kan bistå dig i att utveckla såväl kunskap som färdigheter inom ledarskap och organisation.

Kontakta mig så har vi ett förutsättningslöst samtal.


Executive coaching

Utmaning, ifrågasättande, perspektiv och stöd – en kompetent partner

Mer om Executive coaching

Executive coaching är en del av chefsstöd och ledarskapsutveckling. Det är coaching av chefer i organisationens ledning: företagsledare, kommunchefer, chefer i ledningsgrupp, seniora chefer/advisors. Temat för coachingen är alltid kopplat till uppdraget och prestationen i chefens professionella roll och sammanhang och det finns alltid en organisation som står bakom klienten som ”kund/beställare” med en klar definierad roll och funktion.

En executive coach ska ha kompetens inom flera områden, såväl inom ledarskap och organisation som inom coaching, samt ha kunskaps- och kompetensmässig förankring inom företagsvärlden, ha kunskap om olika systemnivåer i en organisation och dess påverkan på varandra, ha beteendevetenskaplig kunskap och ha grundlig insikt i hur det är att vara chef och de dilemman som behöver hanteras.

Den kompetensen finner du hos mig vilket gör det både utmanande och tryggt att boka executive coaching hos Atheragram Structura.

Vart är du på väg? Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.


Ledningsgruppsutveckling

Operativ och strategisk balans i effektivt och kreativt ledningsteam – fokus och framåt

Mer om Ledningsgruppsutveckling

En ledningsgrupp är ofta det högsta rådgivande och beslutade organet i organisationen. Hur väl balanseras behovet hos alla olika delar i organisationen med ett gemensamt ansvar för helheten och borgar för välgrundade beslut?

Ledningsgruppens agerande – som grupp och som enskilda ledare i verksamheten i vardagen såväl som vid särskilda händelser – påverkar ledningens trovärdighet och framgång i organisationen. Ambitionerna kan vara bra och höga men det kan vara svårt att nå mål och förankra och arbeta strategiskt i vardagen. Hur många av de beslut som fattas i ledningsgruppen genomförs fullt ut i organisationen och verksamheten?

Det finns flera olika områden som ska hanteras av organisationens ledning:

  • Utveckla principer och metoder för ledning av organisationen.
  • Ta fram en gemensam syn på omvärld och strategiska huvudfrågor.
  • Planera och organisera processer kring affärsplan, budget och beslut såväl strategiskt som operativt på ett effektivt sätt.
  • Följa upp verksamhetens viktigaste övergripande nyckeltal.
  • Identifiera förändringsbehov och åtgärda i lämplig takt.
  • Förankra framtida genomförande av beslut.
  • Utvärdera hur övriga i organisationen genomför ledningens grundsyn.

Det är viktigt att bygga en engagerad och stark ledningsgrupp som står stabilt i en gemensam grund beträffande vision, mål, värderingar och spelregler. En ledningsgrupp som säkerställer ett konstruktivt, kreativt, effektivt och utvecklande samarbete och en god balans mellan operativa och strategiska frågor. En ansvarstagande och väl fungerande ledningsgrupp som arbetar som ett team är en vital faktor för en organisations framgång där förändrings- och utvecklingsarbete är en del av vardagen.

Hör av dig till mig om du och din ledningsgrupp vill utveckla såväl ert samarbete som era processer kring ledning av organisationen.


Ledarförsörjning och nya chefer

Träning och utbildning av nya och tilltänka chefer, ledare och talanger – var beredd

Mer om Ledarförsörjning och nya chefer

Ledarförsörjning handlar om att som ledning och organisation ha en proaktiv hållning till det framtida chef- och ledarskapet i organisationen. Bidra till att utveckla potential, prestation och mognad hos olika individer som kan och vill gå vidare i ledande positioner eller nyckelpositioner framöver för att för att behålla goda medarbetare och säkra organisationens framtid.

Det finns inga ”färdiga” chefer och ledare, alla behöver utveckla sina styrkor och ha strategier för att hantera de svagare sidorna liksom de utmaningar man möter i rollen. Ledarförsörjning handlar om att förbereda sig.

Det finns ingredienser som kan vara viktiga oavsett verksamhet såsom professionell och personlig mognad, effektivitet, kommunikation, etik, arbetsmiljö, projektledning, affärsmannaskap, ekonomi och varumärke. Så finns det annat som är viktigt för just den berörda organisationen, dess verksamhet, kultur och mål. Såväl individuell utveckling som ledarförsörjningsprogram tas fram och genomförs i samverkan med berörd organisation utifrån syfte, mål och deltagare.

Jag tränar och förbereder nya och tilltänkta chefer och ledare. Med jämna mellanrum bistår jag organisationer i att sätta samman utvecklingsprogram i ledarförsörjningssyfte. Hör av dig så tänker vi tillsammans.


Organisationsutveckling

Utveckla prestationer, effektivitet, lärande – stärk organisationen

Mer om Organisationsutveckling

Charles Revson, en av grundarna till Revlon Cosmetics lär en gång ha sagt ”In the factory we make cosmetics. In the store we sell hope.” Vad gör dina medarbetare? Tillverkar en artikel, levererar en tjänst eller bidrar de till att skapa det verksamheten står för? För vem gör ni vad och för vilka skapar ni värde?

I den komplexa verklighet vi lever idag behöver varje medarbetares omdöme vara väl utvecklat och beslut fattas långt ut i verksamheten på daglig basis. Var och en behöver kännedom om vision, värdegrund och mål och att få till effektivitet, lärande och innovation i organisationen är vitalt. Man behöver också kunna fungera på ett bra sätt i olika grupper, sammanhang och situationer.

På vilket sätt behöver din organisation utvecklas för att vara stark idag och i morgon? Varumärke, kommunikation, samverkan, kultur, prestationsutveckling och effektivitet är några områden att fundera kring. En kompetent och motiverad personal som trivs på arbetsplatsen är en viktig tillgång i alla organisationer och att stärka och utveckla medarbetarna är en investering som lönar sig.

Det kan handla om enstaka insatser som seminarier i kommunikation eller personlig effektivitet. Det kan vara mer långtgående projekt som ett paket insatser för att öka Medarbetarskapet i organisationen. Det kan också vara insatser för vissa grupper eller av individuell karaktär. Ring mig!


Föreläsningar

När jag inspirationsföreläser är det vanligen på teman som människors olikheter, kommunikation och förändringsledning. Seminarier ute på företag omfattar många fler områden som rör ledarskap och organisation.

Här finner du en lista över olika ämnen. Dessa anpassas och kombineras till föreläsningar och seminarier, allt utifrån kundernas behov och önskemål. Så känn dig fri att inspireras och höra av dig för ett förutsättningslöst samtal kring vad just du vill ha och behöver.

Lista med föreläsningar

Optimala förändringsförlopp

Som ledning gäller det att ta organisa­tionen från vision till verklighet via strategier som bygger på hur individer, grupper och verksamhet fungerar. Verktygen är ledarskap och strukturer. Det finns forskning kring förändringsarbete som visar på vad som är konstruktivt och identifierade ideala förändringsförlopp. Vad lär man av den? Utöver att förändra organisationens strukturer, processer och verksamhet påverkar man medarbetares identitet och relationer. Vad ska man tänka på i dessa hänseenden? Tips och råd för chefer och ledningsgrupper att bära med sig i förändringsarbete.

Allt kommunicerar - lättare sagt än gjort

Vissa människor kommunicerar enkelt med vem som helst medan andra har svårt att göra sig förstådda. Vad beror det på? Är vi människor mer olika än vi tar hänsyn till? Kommunikation och förmågan att nå fram till andra människor en centralt i ledarskapet och en del av vår vardag och vårt liv. Så hur funkar det egentligen och hur kan vi bli bättre på att nå fram till varandra?

Retorik – konsten att utveckla gemensam förståelse

När vi vill kommunicera medvetet i syfte att åstadkomma något så har vi stor nytta av retorik: konsten att skapa och utveckla gemensam förståelse och kunskap, insikt i att de flesta förändringar kräver samverkan med andra människor, om att vilja något och planera sin kommunikation med andra för att nå dit. Kommunikation kopplat till retoriska grepp av olika slag för att nå ditt syfte.

Svåra samtal och besvärliga människor?

Vissa samtal upplever vi vara svårare än andra, t.ex. feedback, förhandlingar, konflikt- och krishantering, gränssättning, omplacering och uppsägning. Varför upplever vi vissa människor som besvärligare än andra, har fler konflikter med vissa, tycker att vissa relationer är svårare än andra? Samtalsmetoder, tips och redskap att bära med sig i verktygslådan som chef, ledare, människa.

Utvecklingssamtal som gör skillnad

Hur man skapar struktur och kultur för samt planerar och genomför samtal som utvecklar såväl verksamhet som ledning och medarbetarskap. Samtal som omformar organisationens och individens uppdrag till praktisk handling i form av beteenden och prestationer. Samtal som klargör hur alla bidrar till vision, varumärke och mål. Samtal som utvecklar.

Coachande ledarskap

Chefen som tränare - varför? Med ett coachande förhållningssätt visar du att du värderar kompetens, delaktighet och kreativitet. Du håller dina medarbetare starka och ansvarsfulla, ökar motivation, förbättrar prestationer, prioriteringar, engagemang och trivsel.  Det skapar en miljö som fokuserar på att lösa i stället för att undvika problem och som främjar lärande och utveckling.

Varumärkets roll internt i organisationer

Vad varumärken är, hur de fungerar och hur man arbetar med organisationens varumärke. Vad i mitt dagliga arbete påverkar varumärket? Vilken påverkan har personalen på organisationens, produkternas, tjänsternas varumärken utanför arbetsuppgifterna? Om vikten av värde och vad såväl ledning som medarbetare behöver vara medvetna om för professionalitet i jobbet.

Släng Jante överbord och lev ditt eget liv!

Om livet och om dig. Glädje, värderingar, självaktning, prioriteringar, attityd, förändring, balans och att våga framgång. Kraft, lust och mod – till vad som är viktigt i livet. Och vad har Jante med saken att göra? Inspireras att ta plats i ditt eget liv.

Mänsklig mognad – personlig utveckling

Hur utvecklas man som människa? Om hur vi människor fungerar ur en mängd olika perspektiv och hur dessa perspektiv påverkar oss som individer och våra sociala beteenden. Exempel på innehåll: självledarskap, självbilder, attityder, värderingar, etik, prestations­utveckling, kommuni­ka­tion och balans i livet. Kunskap och medvetenhet för ökad självinsikt och egen utveckling.

Personlig effektivitet

Vad personlig effektivitet är, personlig effektivitet kopplad till kvalitet, eget förändringsarbete, prestation och förhållningssätt, tid och energi, prioriteringar, metoder, system och tips. Personlig effektivitet handlar om att man använder sin kraft och styrka så att den når bäst verkningsgrad på rätt områden – hur då? Här får du kunskap och redskap för ökad effektivitet.

Hur utvecklar man prestationer?

En prestation, förmåga att prestera något, handlar om att åstadkomma något. Så kan detta ”något” vara allt från utförande av en arbetsuppgift till guld i OS. Det finns flera olika funktioner hos oss som individer som dels behöver fungera och samverka på olika sätt för att man ska prestera något. Här lär du dig att utveckla både dina egna och andras prestationer.

Motivera och inspirera – hur då?

Att motivera och inspirera sig själv och andra handlar om att förmedla idéer och skapa impulser som lockar till ageranden av ett eller annat slag. Så hur gör man då det? Om ledarens uppdrag och möjligheter, motivationsteorier kopplat till hur människor fungerar och sammanhang samt praktiska övningar och redskap om man ska leda sig själv eller andra.

Professionell, personlig eller privat – är det dig man vill möta?

Man pratar ofta om vikten av att ta ansvar och vara professionell på arbetet. Vad är då professionalitet? Så ska vi gärna vara personliga men inte privata, vad betyder det? Om att vara såväl kompetent, flexibel som förtroendeskapande och förmå möta alla de individer arbetet kräver på ett bra sätt.

Grupputveckling

Som chef och ledare är det en stor del av din vardag att bygga och utveckla grupper och team av olika slag. Syftet här är att förmedla kunskap om grupper och team, dynamik och pedagogik rörande dessa, utvecklingsnivåer i grupper och individuell utveckling i grupp. Forskning och teorier kopplas till praktiska ageranden för att skapa insikt, säkerhet och självtillit samt ge dig redskap i arbetet.

Vi och de – odla kultur i organisationer

Vilken typ av organisation vill du ha? Vilka attityder ska prägla organisationen? Vilket ledarskap och vilka strukturer stimulerar de beteenden som skapar det du behöver och vill åstadkomma? Vilka normer, spelregler, förhållnings­sätt och processer stöttar och gynnar dessa beteenden? Om kulturutveckling i organisationer.

Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad, varför och hur?

Idag har vi fler människor i Sverige som sjukskrivs av psykosociala skäl än av fysiska. Vad beror det på? Om vad organisatorisk och social arbetsmiljö är, hur du arbetar aktivt med att skapa god sådan och vinsten med detta. Du får kunskap och redskap, både inom ramen för vad lagen kräver och där utöver i strävan efter att skapa det bästa vi kan i friska organisationer.

Pedagogik och metodik

För lärare och instruktörer som utbildar internt i sina organisationer.

Kunskap om och förståelse för lärar- och instruktörsrollen, individers process- och lärstilar samt kommunikations uppbyggnad och funktion. Kunskap om och grundläggande färdigheter i att förmedla kunskaper inom sitt kompetensområde, bygga undervisning i lokal eller ute på plats i verksamheten och planera, förbereda och genomföra utbildning.

Varmt välkommen till Atheragram Structura!


Välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal om hur jag kan hjälpa dig.